Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΑΜΠΑΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


 

 1902 - 60ετηρίδα Εθνικής Τραπέζης