Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο.Ε.Α. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑ


ΚΑΠΟΙΑΝ αύγήν τών λίαν προσεχών ετών, οί Πανέλληνες θά ακούσουν καί πάλιν τό έκ της φόρμιγγος τού Ορφέως διεγερτήριον καί εξορμητήριον σάλπισμα καί τούς, έκ τού Ελλησπόντου τά ύδατα παφλασμούς, τούς προκαλουμένους έκ τής πρός Κολχίδα πλεούσις Αργούς.ΠΡΟΤΟΥ, όμως έλθει ή Ηώς καί ακουσθούν τό έκ τής φόρμιγγος τοϋ Όρφέως σάλπισμα καί οί έκ τής Αργοϋς παφλασμοί, θά έχουν «σημάνει οί καμπάνες». Μέ τούς πρώτους τών ήδη ήχους μυριάδες Ελλήνων καί Ελληνίδων θά έχουν συναχθή είς τήν Πλατείαν Συντάγματος των Αθηνών καί είς τάς πλατείας απασών των πόλεων, κωμοπόλεων καί τών χωρίων της Ελλάδος. Κατά τήν σύναξίν των αυτήν μέ μίαν στεντορείαν φωνή, εξερχομένην έκ τών μυχίων της ψυχής των, θά ζητούν καί θά απαιτούν: «Εδώ καί τώρα οί προδότες είς τήν κρεμάλα καί επί τών απογόνων των αιωνία κατάρα...»ΕΝΩ ή απαίτησις αύτη θά υποβάλλεται εντονότερον είς τήν Πλατείαν Συντάγματος, θά κατασκευάζωνται πολλαί δεκάδες αγχόναι καί θά στήνωνται εντός της Βουλής καί τού περιβόλου της.ΕΝΩ θά τοποθετούνται αί αγχόναι αυταί, είς Δελφούς θά συνέλθη τό Β' τών Πανελλήνων Συνέδριον. Είς τά πρακτικά αυτού καί τάς δέλτους της 'Ιστορίας θέλει καταγραφή: "ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».ΚΑΤΑ τήν πρώτην αυτής Συνεδρίαν, ήτις θά πραγματοποιηθή τήν Ηώ τής αυτής ημέρας, τό εκτός ημερησίας διατάξεως υπερεπείγον θέμα θά είναι: «Η παρ' ευθύς σύστασις καί λειτουργία έν Αθήναις ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΛΛΑΝΟΔIΚΕlΟΥ (=Στρατοδικείου). Χώρος εγκαταστάσεώς του καί λειτουργίας του ό Λόφος του Αρδηττού, Μοναδική του απoστoλή ή διά συνοπτικής διαδικασίας δίκη καί καταδίκη τών πρωτεργατών της Εθνικής συμφοράς. Ποινή: ή διά δημοσίου απαγχονισμού εκτέλεσις τών πρωτεργατών της καί ό εσαεί εξοστρακισμός τών απογόνων αυτών». Οί πρώτοι θά κρεμασθούν είς τάς εντός της Boυλής, τού περιβόλου αυτής, τού χώρου τού Μνημείου τού Αγνώστου Στρατιώτου καί της Πλατείας Συντάγματος ευρισκόμενα ικριώματα.Η ΑΙΤΙΑ συστάσεως καί λειτουργίας τού Ελλανοδικείου (στρατοδικείου) τούτου, θά αναφέρεται είς τό υπό τής "ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 01ΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ" συνταχθησόμενον κατηγορητήριον καί υπό τό εξής διατυπωτικόν πνεύμα:«ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:» ... ή διά δημοσίου απαγχονισμοϋ ακτέλεσις τών ..., διότι ούτοι ενσυνειδήτως συνέβαλον είς τό νά κατακτήσωσιν οί Τούρκοι τάς Νήσους τού Αιγαίου... καθώς καί οί Σλάβοι τήν Θεσσαλονίκην καί τάς κυριωτέρας πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, μέ σχέδιον καί στόχον νά παραδώσουν τήν πρώτην καί μέρος τών δευτέρων είς τούς Σιωνισrάς, ίνα εγκατασrαθoύν είς αυτάς μέρος τών έκ της Παλαιστίνης εκδιωκομένων Σιωνιστών.»Οί προδόται ούτοι ενσυνειδέτως, επίσης, συνείργησαν καί συνετέλεσαν είς τήν πραγμάτωσιν τής συμφοράς ταύτης τών Ελλήνων καί του Ελληνισμού, διότι συνειργάσθησαν μετά των Ισραηλιτoσιωνισrών διά τήν επιτυχή προώθησιν τών σιωνιστικών σχεδίων, τών αποβλεπόντων είς τήν πρόκλησιν καί πραγμάτωσιν της συμφοράς ταύτης.

Ενσυνειδήτως, επίσης, συμμετέσχον ενεργώς είς τάς είς ταύτην αποσκοπούσας κοινάς σχεδιάσεις, μεθοδεύσεις καί προσπαθείας τών Σιωνιστών καί τών υποτακτικών των κυβερνήσεων τών ΗΠΑ, τις ΕΟΚ καί τού ΝΑΤΟ...»ΠΑΡ' ΟΤΙ ή συμφορά αύτή θά συντελεσθή, αί έξ αύτης καταστρεπτικαί συνέπειαι καί επιπτώσεις (κυρίως αί ηθικαί καί ψυχολογικαί) θά είναι ασήμαντοι καί, κυρίως, λίαν βραχύβιοι, διότι αυτή δέν θά είναι απότοκος Θείας κατάρας. Άντιθέτως θά προέλθη έκ Θείας Βουλής καί Προνοίας, διά νά δομηθή ή έκ τών τής Οικουμένης Άμφικτυόνων επιζητουμένη Θεία αιτία καί προσχηματική αφορμή, διά:α'. Τήν επιτάχυνσιν καί ολοκλήρωσιν της πραγματοηοιουμένης, επί τών απανταχού της Οικουμένης Ομοδελφύων=ΕΛΛΗΝΩΝ αύτο-αποναρκώσεως καί αύτο-ενεργοποιήσεως τών Φυλετικών καί Εθοϊκών των μνημικών καί μιμητικών κυττάρων (DNA).β'. Τήν, επί τής μετόπης τού είς Δελφούς Πανοικουμενικού τού Απόλλωνος Ναού, επανατοποθέιησιν καί «επανακυδώνησιν» τού Συμπαντικοϋ ΕΙ(=Ε), ήτοι της τών της Οίκουμενης Ομοδελφύων Ων(Αν)θρώπων ζωοδότειρας καί νοοδότου Θείας ομφής.γ'. Τήν επάνοδον, εις τούς Ναούς: τού Απόλλωνος εις Δελφούς καί της Δεσποίνης Μητρός (-Δήμητρος) καί Θυγατρός (-Περσεφόνης) είς Ελευσίνα, καί αεί επανεγκαταστάσεως τών επί δέκα επτά αιώνας εξορίστων  Αρχιάρου καί Ιεροφάντου τών της Οικουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ.δ'. Τήν εις Δελφούς επανασύναξιν τών Πανελλήνων Αμφικτυόνων καί έξ αυτών εκπόρευσιν τού τών της Οίκουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ Άνακτος.ε'. Τήν, έκ τών τής Οίκουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ, εναπόθεσιν, επί της Ιστίης του Βωμού τού Ναού τής Μαχομένης Παλλάδος Αθηνάς τής Kεφαλής της Μεδούσης, της περικεφαλαίας τού Περσέως καί τής ασπίδος του Αχιλλέως.στ'. Τήν ευθύς, τού τών τής Οικουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ Άνακτος καί Αγών (Αρχηγών), μετάβασιν είς Κωνσταντινούπολιν καί εις τόν παρά τάς Βλαχέρνας αύτης Ναόν της Θεοτόκου, διά νά λάβουν καί έκ της Υπερμάχου Στρατηγού ευλογίαν καί ευχήν της πρός Ανατολάς καί Δυσμάς ακαθέκτου τών ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ επαναπορεύσεως.ζ'. Τήν εύθύς είς (Ιερο)Σόλυμα μετάδασιν καί άφιξιν τής ύπό τόν Αγόν (-Στρατηγόν) Αντίοχον τών ΕΛΛΗΝΩΝ Στρατιάς, ίνα τόν Ναόν τού Ολυμπίου Διός αποκαθαρίσει καί απολυμάνη έκ τών έν αύτω εναποτεθειμένων Ισραηλιτικών βδελυγμάτων και μιασμάτων.