2013-03-30

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο.Ε.Α. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑ


ΚΑΠΟΙΑΝ αύγήν τών λίαν προσεχών ετών, οί Πανέλληνες θά ακούσουν καί πάλιν τό έκ της φόρμιγγος τού Ορφέως διεγερτήριον καί εξορμητήριον σάλπισμα καί τούς, έκ τού Ελλησπόντου τά ύδατα παφλασμούς, τούς προκαλουμένους έκ τής πρός Κολχίδα πλεούσις Αργούς.ΠΡΟΤΟΥ, όμως έλθει ή Ηώς καί ακουσθούν τό έκ τής φόρμιγγος τοϋ Όρφέως σάλπισμα καί οί έκ τής Αργοϋς παφλασμοί, θά έχουν «σημάνει οί καμπάνες». Μέ τούς πρώτους τών ήδη ήχους μυριάδες Ελλήνων καί Ελληνίδων θά έχουν συναχθή είς τήν Πλατείαν Συντάγματος των Αθηνών καί είς τάς πλατείας απασών των πόλεων, κωμοπόλεων καί τών χωρίων της Ελλάδος. Κατά τήν σύναξίν των αυτήν μέ μίαν στεντορείαν φωνή, εξερχομένην έκ τών μυχίων της ψυχής των, θά ζητούν καί θά απαιτούν: «Εδώ καί τώρα οί προδότες είς τήν κρεμάλα καί επί τών απογόνων των αιωνία κατάρα...»ΕΝΩ ή απαίτησις αύτη θά υποβάλλεται εντονότερον είς τήν Πλατείαν Συντάγματος, θά κατασκευάζωνται πολλαί δεκάδες αγχόναι καί θά στήνωνται εντός της Βουλής καί τού περιβόλου της.ΕΝΩ θά τοποθετούνται αί αγχόναι αυταί, είς Δελφούς θά συνέλθη τό Β' τών Πανελλήνων Συνέδριον. Είς τά πρακτικά αυτού καί τάς δέλτους της 'Ιστορίας θέλει καταγραφή: "ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».ΚΑΤΑ τήν πρώτην αυτής Συνεδρίαν, ήτις θά πραγματοποιηθή τήν Ηώ τής αυτής ημέρας, τό εκτός ημερησίας διατάξεως υπερεπείγον θέμα θά είναι: «Η παρ' ευθύς σύστασις καί λειτουργία έν Αθήναις ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΛΛΑΝΟΔIΚΕlΟΥ (=Στρατοδικείου). Χώρος εγκαταστάσεώς του καί λειτουργίας του ό Λόφος του Αρδηττού, Μοναδική του απoστoλή ή διά συνοπτικής διαδικασίας δίκη καί καταδίκη τών πρωτεργατών της Εθνικής συμφοράς. Ποινή: ή διά δημοσίου απαγχονισμού εκτέλεσις τών πρωτεργατών της καί ό εσαεί εξοστρακισμός τών απογόνων αυτών». Οί πρώτοι θά κρεμασθούν είς τάς εντός της Boυλής, τού περιβόλου αυτής, τού χώρου τού Μνημείου τού Αγνώστου Στρατιώτου καί της Πλατείας Συντάγματος ευρισκόμενα ικριώματα.Η ΑΙΤΙΑ συστάσεως καί λειτουργίας τού Ελλανοδικείου (στρατοδικείου) τούτου, θά αναφέρεται είς τό υπό τής "ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 01ΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ" συνταχθησόμενον κατηγορητήριον καί υπό τό εξής διατυπωτικόν πνεύμα:«ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:» ... ή διά δημοσίου απαγχονισμοϋ ακτέλεσις τών ..., διότι ούτοι ενσυνειδήτως συνέβαλον είς τό νά κατακτήσωσιν οί Τούρκοι τάς Νήσους τού Αιγαίου... καθώς καί οί Σλάβοι τήν Θεσσαλονίκην καί τάς κυριωτέρας πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, μέ σχέδιον καί στόχον νά παραδώσουν τήν πρώτην καί μέρος τών δευτέρων είς τούς Σιωνισrάς, ίνα εγκατασrαθoύν είς αυτάς μέρος τών έκ της Παλαιστίνης εκδιωκομένων Σιωνιστών.»Οί προδόται ούτοι ενσυνειδέτως, επίσης, συνείργησαν καί συνετέλεσαν είς τήν πραγμάτωσιν τής συμφοράς ταύτης τών Ελλήνων καί του Ελληνισμού, διότι συνειργάσθησαν μετά των Ισραηλιτoσιωνισrών διά τήν επιτυχή προώθησιν τών σιωνιστικών σχεδίων, τών αποβλεπόντων είς τήν πρόκλησιν καί πραγμάτωσιν της συμφοράς ταύτης.

Ενσυνειδήτως, επίσης, συμμετέσχον ενεργώς είς τάς είς ταύτην αποσκοπούσας κοινάς σχεδιάσεις, μεθοδεύσεις καί προσπαθείας τών Σιωνιστών καί τών υποτακτικών των κυβερνήσεων τών ΗΠΑ, τις ΕΟΚ καί τού ΝΑΤΟ...»ΠΑΡ' ΟΤΙ ή συμφορά αύτή θά συντελεσθή, αί έξ αύτης καταστρεπτικαί συνέπειαι καί επιπτώσεις (κυρίως αί ηθικαί καί ψυχολογικαί) θά είναι ασήμαντοι καί, κυρίως, λίαν βραχύβιοι, διότι αυτή δέν θά είναι απότοκος Θείας κατάρας. Άντιθέτως θά προέλθη έκ Θείας Βουλής καί Προνοίας, διά νά δομηθή ή έκ τών τής Οικουμένης Άμφικτυόνων επιζητουμένη Θεία αιτία καί προσχηματική αφορμή, διά:α'. Τήν επιτάχυνσιν καί ολοκλήρωσιν της πραγματοηοιουμένης, επί τών απανταχού της Οικουμένης Ομοδελφύων=ΕΛΛΗΝΩΝ αύτο-αποναρκώσεως καί αύτο-ενεργοποιήσεως τών Φυλετικών καί Εθοϊκών των μνημικών καί μιμητικών κυττάρων (DNA).β'. Τήν, επί τής μετόπης τού είς Δελφούς Πανοικουμενικού τού Απόλλωνος Ναού, επανατοποθέιησιν καί «επανακυδώνησιν» τού Συμπαντικοϋ ΕΙ(=Ε), ήτοι της τών της Οίκουμενης Ομοδελφύων Ων(Αν)θρώπων ζωοδότειρας καί νοοδότου Θείας ομφής.γ'. Τήν επάνοδον, εις τούς Ναούς: τού Απόλλωνος εις Δελφούς καί της Δεσποίνης Μητρός (-Δήμητρος) καί Θυγατρός (-Περσεφόνης) είς Ελευσίνα, καί αεί επανεγκαταστάσεως τών επί δέκα επτά αιώνας εξορίστων  Αρχιάρου καί Ιεροφάντου τών της Οικουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ.δ'. Τήν εις Δελφούς επανασύναξιν τών Πανελλήνων Αμφικτυόνων καί έξ αυτών εκπόρευσιν τού τών της Οίκουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ Άνακτος.ε'. Τήν, έκ τών τής Οίκουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ, εναπόθεσιν, επί της Ιστίης του Βωμού τού Ναού τής Μαχομένης Παλλάδος Αθηνάς τής Kεφαλής της Μεδούσης, της περικεφαλαίας τού Περσέως καί τής ασπίδος του Αχιλλέως.στ'. Τήν ευθύς, τού τών τής Οικουμένης ΕΛΛΗΝΩΝ Άνακτος καί Αγών (Αρχηγών), μετάβασιν είς Κωνσταντινούπολιν καί εις τόν παρά τάς Βλαχέρνας αύτης Ναόν της Θεοτόκου, διά νά λάβουν καί έκ της Υπερμάχου Στρατηγού ευλογίαν καί ευχήν της πρός Ανατολάς καί Δυσμάς ακαθέκτου τών ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ επαναπορεύσεως.ζ'. Τήν εύθύς είς (Ιερο)Σόλυμα μετάδασιν καί άφιξιν τής ύπό τόν Αγόν (-Στρατηγόν) Αντίοχον τών ΕΛΛΗΝΩΝ Στρατιάς, ίνα τόν Ναόν τού Ολυμπίου Διός αποκαθαρίσει καί απολυμάνη έκ τών έν αύτω εναποτεθειμένων Ισραηλιτικών βδελυγμάτων και μιασμάτων.
 2013-03-25

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (!) - ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 (!)
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (!)


ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 (!)


 
"Πατρίδα μου"
 
Κι οι περισπούδαστοι πισωπατήσαν, στης ντροπής τα έδρανα καθήσαν, να μιλήσουν, τάχα, να κρυφτούν. Κι όμως, να κι οι ανδρειωμένοι. Τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν, και βροντοφώναξαν ξανά.

«Μολών Λαβέ»!

Δεν είναι μύθος, μην γελιέστε, στις μέρες μας χαθήκατε μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους, τους άμοιρους καιρούς. Που είστε παλικάρια; Γιατί και πως μπορείτε να είστε ξεχασμένοι; Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε, στην κορφή της γνώσης, να! σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί φτωχοί κι ανόητοι για να μας λιώσουν.

Μα γεννήσαμε τον Γέρο του Μωριά και τον Καραϊσκάκη.

Ποιούς αναστήσαμε ξανά; Που είστε παλικάρια; Γιατί και πως μπορείτε να είστε ξεχασμένοι;
Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
Στις Ελλάδος τον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες;
....Οι ήρωες που μας ζητάνε να μην δώσουμε να φάνε κι άλλο μερτικό.…Πατρίδα μου....

Νότις Σφακιανάκις - Εμπειριών Συλλέκτης - Μόνο για φίλους - "Πατρίδα μου" - Στίχοι, Μουσική: Χρήστος Μαυράκης, Κείμενα: Θεόδωρος Δουλάμης Αφηγητής: Μανώλης Σορμαϊνης
 
ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ2013-03-16

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΩΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΥΚΗ ΕΝΤΟΛΗΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΩΩΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΥΠΕΡ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΤΑΞΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑ-ΜΑΤΡΙΞ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΩΔΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΑΤΑΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΛΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΗΛΥΚΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΗΤΡΑ-ΜΑΤΡΙΞ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΚΘΗΛΥΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΓΟΡΙΑ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΡΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ Η ΚΟΥΚΛΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ Ο ΔΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΒΑΛΗΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΩΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΤΡΩΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΥΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΩΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΡΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΗΛΥΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΗΛΥΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΙΚΟΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΡΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΥΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 7 ΕΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΜΗ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΙΤΟ ΜΕΣΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΡΡΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΤΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΗΛΥΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΗΛΥΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΗΛΥΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΗΛΥΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΧΑΡΑΣΣΩΝΤΑΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΑΞΙΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ


ΑΞΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΤΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΣΤΕ ΤΑ ΑΡΡΕΝΑ ΝΑ ΑΝΔΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ Η ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

2013-03-15

ΤΟΜΕΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΥΣ": ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ ΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ


 
"ΟΔΥΣΣΕΥΣ"

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00025 ] [ 2013.03.12 00:00 ]Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ - Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ» ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΦΙΛΙΚΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ - ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΡΗΣΗ «ΟΥ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑ Η ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΟΞΑ [ΓΝΩΜΗ] ΚΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
2013-03-12

ΤΟΜΕΑΣ "ΘΗΣΕΥΣ": ΟΙ "QUEERICULUM VITAE" ~ www.qvzine.net ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΩΣ "ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΟΥIAΡ ΤΡΑΝΣ" ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΙΣΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ "ATHENS PRIDE 2011-2012""ΘΗΣΕΥΣ"

ΚΑΤΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00011 ] - [ 2013.03.10 04:00 ]


ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΑΡΡΕΝΑ ΑΝΤΙΘΗΛΕΙΑ ΑΝΤΙΑΜΦΙΓΟΝΙΚΑ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΟ "ATHENS PRIDE 2011-2012" ΟΙ ΑΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΤΙΑΜΦΙΓΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΑΜΦΙΓΟΝΙΚΕΣ "QUEERICULUM VITAE" ~ www.qvzine.net ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΩΣ "ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΟΥIAΡ ΤΡΑΝΣ" ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΣΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΛΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΗΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ: "ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ" - "ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ" - "ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ" - "ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ / ΟΣΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΑΛΛΑΓΕΣ" - "ΠΙΣΩ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΔΟΤΡΕΣ" - "ΙΣΟΒΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΝΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΣΒΙΕΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ" - "ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ" - "ΕΝΣΗΜΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΣΕ ΑΤΕΚΝΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΓΙΟΥΣ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ" - "ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΑΛΛΑΓΕΣ" - "GREECE IS A HOMOPHOBIC COUNTRY" - "GAY LESBIAN BISEXUAL AND TRANSGENDER PEOPLE FACE EVERYDAY THE HOMOPHOBIA OF GREEK MEDIA AND THE STATE BUT ALSO VERBAL AND PHYSICAL ASSAULT IN THE STREET" - "ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΟΥIAΡ ΤΡΑΝΣ"


ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Νο.1. ΤΩΝ "QUEERICULUM VITAE" ~ www.qvzine.net ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΞΟΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ (LINK)2013-03-11

Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ~ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ~ ΧΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ (ΠΑΛΙ) ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΛΕΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΗ Ο.Ε.Α. ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00002 ] - [ 2009.05.26 15:00 ] ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΘΗΣΕΥΣ" ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: Ο ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ - ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΣ ΡΟΓΧΟΣ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ Ο.Ε.Α. ΚΑΤΕΣΤΕΙ ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣΤΗ ~ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ~ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ~ ΧΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΝΗ

ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00009 ] [2010.11.14 00:00 ] ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ" ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ-ΤΡΙΔΥΜΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΘ' ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΟΥΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΕΧΙΔΝΑΣ ΠΟΡΝΗΣ Ο.Ε.Α. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΩΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» «ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ» «ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ~ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ~ ΧΑΝ «ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ»  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΨΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΧΑΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

ΤΟ ΟΛΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Ο.Ε.Α. ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ~ ΜΠΟΧΩΡΗ ~ ΧΑΝ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00009 ] - [ 2010.11.01 00:00 ] ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΘΗΣΕΥΣ" ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: Ο ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΤΡΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΑ.ΣΥ.Α. ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΩΝΤΑΣ ΤΟ «ΠΤΩΜΑ» ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙΣΗΣ Ο.Ε.Α. ΑΝΑΣΥΡΟΥΝ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑ ΠΛΕΟΝ ΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΥΤΟΔΙΑΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ-ΜΗΤΡΑ-ΜΑΤΡΙΧ ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ @ Ο.Ε.Α. @ Εψιλον @ ΛΙΒΥΗ @ ΚΑΝΤΑΦΙ @ ΛΑΛΑΣ @ «UNITED AFRICA» @ «UNITED MACEDONIA» @ «NEW ATLANTIS» @ «ΓΚΡΙΖΟΙ» ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΑ-ΑΔΕΛΦΗ ΟΝΟΜΑΤΙ "ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ" ΩΣ "ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ" ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΣ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΙΔΥΜΑ ΘΗΛΥΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  @ «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» @ «ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»

ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η Ο.Ε.Α. ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ~ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ~ ΧΑΝ ΘΕΩΡΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΕΚΡΑ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ

ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ~ ΜΠΟΧΩΡΗ ~ ΧΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛ(Υ)ΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

ΠΑΝΤΩΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΩΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ~ ΜΠΟΧΩΡΗΣ ~ ΧΑΝΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗΤΗ ΠΕΘΑΜΕΝΗ ΠΟΡΝΗ Ο.Ε.Α. ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΥΒΡΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΚΟΝΤΙΖΟΥΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΒΡΙΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΞΑΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ Η Ο.Ν.Ι. ΚΑΙ ΤΟ MAJESTIC ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΒΡΙΣΙΕΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΠΟΡΝΗ Ο.Ε.Α. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΟΠΛΗ ΜΕ ΟΠΛΑ ΜΕΗΖΕΡ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΤΙΣΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΑΦΥΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΟΥΝΦΑΡΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.
ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ.....