2012-03-19

ΣΜΥΡΝΗ 1922 - Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΣΠΑΝΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - Smyrna 1922


Smyrna 1922
ΑΓΓΛΙΚΑ

"The Great Fire of Smyrna is the name commonly given to the fire that ravaged Izmir/Smyrna from 13 to 17 September 1922. Turkish armed forces systematically burned the city and killed Greek and Armenian inhabitants. This is based on extensive eyewitness evidence from Western troops sent to Smyrna during the evacuation, foreign diplomats/relief workers based at Smyrna and Turkish sources." - Wikipedia.org
Robert Davidian's grandfather, George Magarian, born in 1895, educated at the American College at Konya, Turkey and, later, director of the Konya YMCA, filmed Smyrna, Turkey, immediately after it's genocidal destruction.
The resulting 35mm edited nitrate film was hidden in my grandmother's apartment in NYC for 60 years. I was lucky to transfer it to digital before it completely disintegrates. -Robert Davidian 5 March 2008.
Three years ago, I met with Fulbrighter, film maker Maria Iliou, in Washington DC to restore the film and transfer it to HD video at Colorlab. This was an initiative by Iliou & PROTEAS, funded by PROTEAS, a Greek not for profit company, that has been saving archival materials about SMYRNA and THE EXCHANGE all around the world the last 3 years. I gave them permission to include this material in their two projects, SMYRNA and EXCHANGE, that will be opening at the BENAKI MUSEUM in December 15th 2011 (SMYRNA) and February 12th 2012 (EXCHANGE) a first presentation of those images in Greece to be done by my agreement. It is a Maria's Iliou and PROTEAS initiative, funded by BODOSSAKIS FOUNDATION, JF COSTOPOULOS FOUNDATION, ARGYROS FOUNDATION, NICHOLAS BOURAS FOUNDATION, JIM CHANOS, ROY & DIANE VAGELOS FOUNDATION. - Robert Davidian 19 April 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
«Η μεγάλη πυρκαγιά της Σμύρνης είναι το όνομα που δίνεται συνήθως με τη φωτιά που ρήμαξαν Σμύρνη / Σμύρνη 13-17 Σεπτεμβρίου 1922. Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έκαψαν συστηματικά την πόλη και σκότωσαν Έλληνες και Αρμένιους κατοίκους. Αυτό βασίζεται στην εκτενή στοιχεία αυτοπτών μαρτύρων από δυτικά στρατεύματα έστειλε στη Σμύρνη κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, ξένοι διπλωμάτες / εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα βασίζεται στη Σμύρνη και τουρκικές πηγές. "- wikipedia.org.
Ο παππούς Robert Davidian, George Μεγαρέων, γεννημένος το 1895, σπούδασε στο Αμερικανικό Κολλέγιο στο Ικόνιο, την Τουρκία και, αργότερα, διευθυντής του Ικονίου ΧΑΝΘ, γυρίστηκε Σμύρνη, Τουρκία, αμέσως μετά την καταστροφή γενοκτονίας του.
Το αποτέλεσμα 35 χιλιοστά επεξεργασία φιλμ με νιτρικά άλατα κρύφτηκε στο διαμέρισμα της γιαγιάς μου στη Νέα Υόρκη για 60 χρόνια. Ήμουν τυχερός για να το μεταφέρει στην ψηφιακή πριν αυτή διαλύεται εντελώς. -Robert Davidian 5 Μάρτη 2008.
Πριν από τρία χρόνια, συναντήθηκα με Fulbrighter, σκηνοθέτης Μαρία Ηλιού, στην Ουάσινγκτον για να αποκαταστήσει την ταινία και να μεταφέρει σε βίντεο HD σε Colorlab. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία Ηλιού & ΠΡΩΤΕΑΣ, που χρηματοδοτείται από ΠΡΩΤΕΑΣ, μια ελληνική εταιρεία όχι για κέρδος, που έχει την εξοικονόμηση αρχειακό υλικό για ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 3 χρόνια. Τους έδωσα την άδεια να συμπεριλάβει αυτό το υλικό σε δύο έργα τους, τη Σμύρνη και την ανταλλαγή, που θα ανοίξει στο Μουσείο Μπενάκη στην 15η Δεκεμβρίου, 2011 (Σμύρνη) και 12 του Φλεβάρη του 2012 (Exchange) μια πρώτη παρουσίαση των εικόνων αυτών στην Ελλάδα πρέπει να γίνει από τη συμφωνία μου. Είναι Μαρία Ηλιού ενός και ΠΡΩΤΕΑΣ πρωτοβουλία, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Ι.Φ. Κωστόπουλου, ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑ, ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο Τζιμ Χάνος, Roy & DIANE VAGELOS ΙΔΡΥΜΑ. - Ο Robert Davidian 19 του Απρίλη, 2011.ΠΗΓΗ: